Bạch Lăng

Bạch trong tên Biện Bạch Hiền, là trắng, mình thích chữ này.

Lăng trong tên Mộc Lăng, là một nhân vật trong Hảo Mộc Vọng Thiên (Thần Toán Tứ Bộ hệ liệt), mình thích nhân vật này.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s